•  

     

     

     

    Projekt je spolufinancovaný  zo zdrojov EÚ výzva č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

     „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“

     

    Názov projektu:

     ZÍSKAJ CENU GRAMY

    Cieľom projektu je zvýšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávania žiakov Cirkevnej školy v Snine v oblasti rozvoja ich čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, čo našim absolventom umožní dosiahnuť lepšie študijné výsledky i ľahšie uplatnenie na ďalšom stupni vzdelávania, resp. na trhu práce.  

    Realizácia projektu: 03.2019 – 12.2020.

    Tento projekt sa realizuje  vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

    ITMS2014+ kód projektu: 312011R064                                                        

    Miesto realizácie projektu: Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina