• Informácie pre stravníkov

    • Jedálny lístok (kliknite)

     V našej ŠJ poskytujeme stravu pre:

     • žiakov I. stupňa
     • žiakov II. stupňa
     • žiakov III. stupňa (SŠ)
     • dospelí stravníci
     • obed - cudzí stravníci

     Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.

     1. Úhrada stravného:

     Stravné je možné uhradiť:

     • prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu – do poznámky uviesť meno žiaka a triedu
     • poštovou poukážkou

     Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

     2. Výška stravného:

     Žiaci 1. - 4. ročníka:                            1,01 €

     Žiaci 5. - 9. ročníka:                            1,09 €

     Žiaci gymnázia:                                   1,19 €

     3. Výdaj obedov:

     Obedy sa vydávajú denne od 11.30 hod. do 13.30 hod. Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed iba v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.

     Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

     4.Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

     Rodič je povinný odhlásiť /prípadne prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod. alebo v daný deň ráno do 7.30 hod., a to:

     • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     • telefonicky na čísle 057/762 3716
     • zapísaním sa do zošita uloženého v školskej jedálni (tam stravník zapíše meno a priezvisko, triedu a dátumy dní, na ktoré sa chce odhlásiť)

     Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.30 hod. do 13.30 hod. Ostatné dni musí byť stravník vyhlásený.

     5. Stravovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:

     Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia má nárok na obed (bez poplatku) iba vtedy, ak je prítomný na vyučovaní. Ak žiak chýba, musí byť vyhlásený z obeda. Odhlásiť žiaka z obeda je možné 1 deň vopred alebo v daný deň ráno do 7.30 hod. na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo osobne v školskej jedálni. 

     6. Zamestnanci ŠJ:

     Vedúca ŠJ: Mgr. Jana Lukáčová

     Hlavná kuchárka: Terézia Lecková

     Kuchárky: Magdaléna Firkaľová, Iveta Vološinová