• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • ekonóm / ekonómka školy

   • Úväzok:
    celý úväzok
    Dátum nástupu:
    predpokladaný nástup 1.5.2019
   • Požiadavky:
    Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať poštou alebo priniesť osobne do 25.marca 2019 do 14:00 hod. na adresu školy: Cirkevná spojená škola, Švermova 10, 069 01 Snina, s označením VÝBEROVÉ KONANIE.

    Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
    - splnenie kvalifikačných predpokladov: vysokoškolské resp. stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru so zameraním na ekonomiku a účtovníctvo
    - tri roky odbornej praxe v oblasti účtovníctva
    - zdravotná spôsobilosť
    - občianska bezúhonnosť
    - osobné a morálne predpoklady, samostatnosť a flexibilnosť

    Kritériá a požiadavky, ktoré budú preverené testom pred konaním vstupného pohovoru:
    - znalosť legislatívy z oblasti verejnej správy a samosprávy, účtovných predpisov:
    zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
    zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
    zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
    zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
    zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
    Metodické usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k postupu účtovania rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov
    - znalosť z oblasti podvojného účtovníctva, mzdovej agendy a hospodárenia s
    majetkom rozpočtovej organizácie, inventarizácie majetku
    - znalosť práce s počítačom( Word,Excel, Internet)

    Nástup do zamestnania a platobné podmienky:
    - predpokladaný nástup do zamestnania 1.5.2019
    - plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o účasť na výberovom konaní
    - overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
    - čestne prehlásenie o odbornej praxi,
    - štruktúrovaný profesijný životopis
    - krstný (sobášny) list
    - odporúčanie kňaza
    - čestné prehlásenie o bezúhonnosti, ktoré uchádzač v prípade záujmu o pracovnú pozíciu nahradí originálom výpisu z registra trestov,
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

    Termín a miesto testovania a následne pohovoru v rámci výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom telefonicky. Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady a predložia žiadosť s požadovanými platnými dokumentami. Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Snine si vyhradzuje právo výberové konanie na funkciu ekonóma/ekonómky zrušiť.