• Školská zrelosť

    •   Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu úspešne      si osvojovať školské vedomosti a zručnosti.

         Čo má vedieť budúci prvák pri zápise:

     - dokáže sa správne a zrozumiteľne vyjadrovať

     - dokáže sa odpútať od rodiča

     - oslovovať dospelých a deti, neodvrávať

     - dokáže kresliť, vystrihovať, skladať papier

     - dokáže zarecitovať krátku báseň

     - pozná základné farby, geometrické tvary

     - dokáže počítať do 10

     - dokáže povedať obsah jednoduchej rozprávky

     - dokáže sa orientovať v priestore (hore, dole, vpredu, vzadu, vľavo, vpravo)

     - vydrží pri hre alebo činnosti (15-20 minút)

     - dokáže sa sám obliecť, obuť a zaviazať šnúrky

     - má osvojené hygienické a kultúrne návyky

            

     Ako sa má správať budúci prvák:

            - dokáže sa hrať spoločne s ostatnými deťmi

            - dokáže sa predstaviť a slušne pozdraviť

            - dokáže sa ospravedlniť, poprosiť, poďakovať, správať sa zdvorilo, správne

            - má kamarátov a neubližuje ostatným deťom

            - spory s deťmi dokáže riešiť bez bitky, hádky, vzdorovitosti

            - rád pomáha druhým

            - dokáže pozorne počúvať

            - dodržuje úctu - nevysmieva sa

            - je smelý a zvedavý

            - hovorí pravdu  

            - rád sa zapája do pohybových aktivít