• Prijímacie konanie - Gymnázium

    • 4-ročné gymnázium

     Podmienky prijímacieho konania na 4-ročné gymnázium pre školský rok 2019/2020 si môžete stiahnúť Kriteria_na_prijimacie_skusky_4G_2019_2020(1).pdf.

     8-ročné gymnázium

     Kritéria prijímacieho konania na 8-ročné gymnázium pre školský rok 2019/2020 si môžete stiahnúť Kriteria_na_prijimacie_skusky_8G_2019_2020.pdf

     Prečo sa prihlásiť do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  do Prímy?

     • absolventi nášho 8-ročného gymnázia dosahovali pri maturitnej skúške vynikajúce výsledky
     • nižší počet žiakov v triede umožňujúci individuálny prístup učiteľa
     • celý vyučovací proces je zameraný na potreby intelektovo nadaných žiakov, nie je potrebné sa zdržiavať s činnosťami, ktoré už ovládajú
     • špecifická klíma v triede založená na empatii, tolerancii, partnerstve žiak – učiteľ
     • priestor na rozšírenú komunikáciu, na vytváranie prostredia pre tímovú prácu
     • spolupráca s vysokými školami a inými vedeckými pracoviskami
     • striedanie aktivít a výber aktivít aj na základe záujmu žiakov
     • moderne vybavená trieda interaktívnou tabuľou a pripojením na internet

     Výhody štúdia na osemročnom gymnáziu

     • podmienky prijímania deviatakov na gymnázium sa neustále sprísňujú
     • žiaci už nebudú stresovaní písaním celoslovenského testovania deviatakov.
     • možnosť absolvovať základné a stredné vzdelanie spolu
     • rýchlejší intelektuálny rast
     • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
     • učebný plán, ktorý ponúka študentom možnosť širokej voliteľnosti predmetov podľa ich potrieb a záujmu
     • rôznorodá mimoškolská činnosť a záujmové útvary