• Informácie pre stravníkov

    • Jedálny lístok (kliknite)

     V našej ŠJ poskytujeme stravu pre:

     • žiakov I. stupňa
     • žiakov II. stupňa
     • žiakov III. stupňa (SŠ)
     • dospelí stravníci
     • obed - cudzí stravníci

     Po vyplnení a podpísaní zápisného lístka sa môže žiak stravovať v školskej jedálni.

     1. Úhrada stravného:

     Stravné je možné uhradiť:

     • prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu – do poznámky uviesť meno žiaka a triedu
     • poštovou poukážkou

     Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

     2. Výška stravného:

     Žiaci I. stupňa:   1,15€ (štátny príspevok 1,20€, rodič dopláca 0 €)

     Žiaci II. stupňa:  1,23€ (štátny príspevok 1,20€, rodič dopláca 0,10€ za každý odobratý obed)

     Žiaci 8. ročného gymnázia (prima, sekunda, tercia, kvarta):     1,23€

     Žiaci 8. ročného gymnázia (kvinta, sexta, septima, oktava):     1,33€

     Žiaci 4. ročného gymnázia: 1,33€

     3. Výdaj obedov:

     Obedy sa vydávajú denne od 11.00 hod. do 13.30 hod. Žiak základnej školy alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia (hmotná núdza), má nárok na dotáciu k stravovacím návykom (ďalej  „dotácia na stravu“ ) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (na vyučovaní) a odoberie obed. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní (ochorenie a iné), je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy v určenom čase. Za včas neodhlásený obed sa dotácia na stravu neposkytuje. Zákonný zástupca za každý neodhlásený obed povinne uhradí príspevok za stravné v plnej výške.

     Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed iba v prvý deň ochorenia dieťaťa do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa musí vyhlásiť z obedu.

     Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.

     Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

     4.Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

     Rodič je povinný odhlásiť /prípadne prihlásiť/ dieťa zo stravy a to:

     • deň vopred do 14.00 hod.
     • osobne u vedúcej ŠJ
     • telefonicky na čísle 057/7623716
     • zápisom do zošita „Odhlásenie stravy“, ktorý bude umiestnený v školskej jedálni (meno a priezvisko, triedu a dátum, na ktorý sa chce vyhlásiť)
     • v prípade náhleho ochorenia dieťaťa, môžete dieťa vyhlásiť ráno najneskôr do 7.30 hod.

     Jedálny lístok je k nahliadnutiu na internetovej stránke školy: www.csssnina.sk

     5. Zamestnanci ŠJ:

     Vedúca ŠJ: Mgr. Jana Lukáčová

     Hlavná kuchárka: Terézia Lecková

     Kuchárky: Magdaléna Firkaľová, Iveta Vološinová